Muzeul de Arheologie Callatis oferă servicii de supraveghere, cercetare și evaluare arheologică a terenului (studiu de diagnostic arheologic).

Cercetarea arheologică contractuală – este o activitate distinctă a muzeului și implică participarea cercetătorilor științifici, a muzeografilor,  a restauratorului și a conservatorilor. Cercetarea arheologică este  definită conform Legii nr. 462 din 12.11.2003, art. 2, ce completează OG 43 / 2000 republicată în anul 2007  – „prin cercetari arheologice de salvare” se înteleg cercetarile arheologice întreprinse în zonele cu patrimoniu arheologic cunoscut și cercetat, precum și cele care sunt determinate de lucrările de restaurare partială sau totală a monumentelor istorice, desfășurate potrivit legislației în vigoare privitoare la protejarea monumentelor istorice;

Prin cercetări arheologice preventive se înteleg cercetările arheologice care sunt determinate de lucrările de construire, modificare, extindere sau reparare privind căi de comunicație, dotări tehnico-edilitare, inclusiv subterane și subacvatice, excavări, exploatări de cariere, construcția de rețele magistrale, amenajări pentru îmbunatățiri funciare, rețele de telecomunicații, amplasarea de relee și antene de telecomunicații, lucrări de cercetare și de prospectare a terenurilor – foraje și excavări – necesare în vederea efectuării studiilor geotehnice, amplasarea balastierelor și a sondelor de gaze și petrol, precum și alte lucrări care afectează suprafața solului în zonele cu patrimoniu arheologic reperat, indiferent dacă se execută în intravilanul sau extravilanul localitaților și indiferent de forma de proprietate a terenului.

Cercetarea arheologică contractuală are ca scop descărcarea de sarcină arheologică a perimetrelor ce fac obiectul unor investiții.

Acest domeniu cade sub incidența următoarelor legi cu caracter specific sau general:

 • Legea nr. 462 din 12.11.2003, art. 2 ce completează OG 43 / 2000 republicată în anul 2007 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național,
 • Legea 182/2000, actualizată, privind protejarea patrimoniului cultural național mobil;
 • Legea 422/2001 (R) privind protejarea monumentelor istorice;
 • Ordinul MCPN 2562/2010 privind procedura de acordare a autorizațiilor de cercetare arheologică, completat de ordinul 2178/2011;
 • Legea 319/2006 privind securitatea și siguranța în muncă; Codul muncii.

Investitorul are posibilitatea de a selecta furnizorul de servicii arheologice dintre instituțiile specializate ce au dreptul de a desfășura cercetări arheologice.

În urma selecției, investitorul depune o cerere pentru încheierea unui contract de supraveghere/cercetare/ evaluare arheologică a terenului, însoțită de documentația necesară. Contractul are ca obiect furnizarea raportului de supraveghere/cercetare/evaluare arheologică a terenului, pe baza căruia, Direcția județeană pentru Cultură Constanța să elibereze avizul de descărcare de sarcină arheologică, solicitat prin certificatul de urbanism.

După încheierea contractului, specialiștii muzeului au obligația de a solicita Ministerul Culturii, prin Direcția Patrimoniu Cultural eliberarea autorizația pentru supraveghere/cercetare/evaluare arheologică a terenului prin care sunt nominalizați specialiștii responsabili de contract.

După primirea autorizației, beneficiarul pune la dispoziția specialiștilor desemnați, terenul și forța de muncă necesară realizării supravegherii/cercetării arheologice.

La finalizarea supravegherii/cercetării arheologice, specialiștii au obligația de a redacta raportul. Un exemplar al acestuia este depus la Direcția județeană pentru Cultură Constanța, iar un alt exemplar este înmânat beneficiarului.

DOCUMENTAȚIA NECESARĂ PENTRU ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE SUPRAVEGHRE / CERCETARE/ EVALUARE ARHEOLOGICĂ A TERENULUI

IN ORIGINAL:

IN COPIE:

 • AVIZUL FAVORABIL ELIBERAT DE DJC CONSTANȚA;
 • CERTIFICATUL DE URBANISM (SĂ NU FIE EXPIRAT);
 • MEMORIU GENERAL JUSTIFICATIV/ ARHITECTURĂ/ REZISTENȚĂ/ TEHNIC CARE SĂ CUPRINDĂ SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ SAU DESFAȘURATĂ PROPUSĂ;
 • FIȘA CADASTRALĂ;
 • ACT DE PROPRIETATE;
 • PLAN DE ÎNCADRARE ÎN ZONĂ;
 • PLAN DE SITUAȚIE;
 • PLAN FUNDAȚII ȘI DETALII;
 • SECȚIUNE;
 • PLANURI (SUBSOL, PARTER, ETAJ, MANSARDĂ, ACOPERIȘ);
 • RIDICARE TOPO;
 • COORDONATE STEREO 70 ÎN FORMAT DIGITAL, TABELAR PENTRU PERIMETRUL CE URMEAZĂ A FI AFECTAT DE PROIECTUL INVESTIȚIONAL;
 • STUDIU GEOTEHNIC;
 • COPIE DUPĂ ACTUL DE IDENTITATE;
 • UN DOSAR DE ÎNCOPCIAT.

Preturi, Taxe si Tarife Servicii Arheologie – Click AICI…

CONDIȚIA OBLIGATORIE PENTRU ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI ESTE NEÎNCEPEREA LUCRĂRILOR DE CONSTRUIRE PREVĂZUTE ÎN PROIECT!

 ÎN CAZUL ÎN CARE FUNDAȚIA SAU CONSTRUCȚIA ESTE DEJA ÎNCEPUTĂ, NU SE MAI POATE ÎNCHEIA NICIUN FEL DE CONTRACT!

Istoricul activităților cu caracter muzeistic la Mangalia

Descoperă eforturile depuse de de fondatorul arheologiei româneşti, Vasile Pârvan, la Mangalia.

Istoricul cetății Callatis

Descoperă mărturiile antichităţii și lasă-te inspirat de ruinele cetății Callatis și ceea ce astăzi numim Mangalia.